போட்டித் தேர்வர்களின் நிலை கண்டு யாழ் நிறுவனம் குறைந்த செலவில் Group 2 தேர்விற்கான Online Test Batch ஐ ஆரம்பிக்கவுள்ளது..!

Online யிலேயே மாதிரி தேர்வை நடத்தி, தேர்வாகும் போட்டித் தேர்வர்களுக்கு மட்டும் மிக குறைந்த செலவில் Online Test நடத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது..! * (நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது)

Group 2 தேர்விற்கான Test Batch ஆரம்பிக்கப்படும் போது தங்களுக்கு Mail மற்றும் தொலைபேசி வழியாக அழைப்பு வரும்..!

கலந்து கொள்ள விருப்பம் இருப்பவர்கள் மட்டும் இந்த விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்யவும்..!

.

Code failed to verify

Code verified. Thank You!

Powered by jqueryform.com